nl en

Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

Carat Nederland B.V.
 1. De gebruiker van deze Verkoopvoorwaarden is Carat Nederland B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht (KvK nr. 20061250), in deze Verkoopvoorwaarden verder te noemen “Carat”. Met Afnemer en/of Koper wordt de natuurlijke- of rechtspersoon bedoeld die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf een bestelling plaats bij Carat en hiermee een koopovereenkomst aangaat, al dan niet via een vertegenwoordiger van Carat.
 2. Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die zijn geplaatst bij Carat en alle werkzaamheden die voortvloeien uit deze koopovereenkomst en daarmee samenhangende rechtsbetrekkingen. Alle transacties tussen Carat en de Afnemer geschieden in overeenstemming met deze Verkoopvoorwaarden, welke tevens gedeponeerd zijn ten kantore van de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 2287. Van deze Verkoopvoorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken en slechts voor zover dat geldt voor één bepaalde bestelling.
 3. De offertes en prijzen van Carat, ook de prijzen die in de catalogi en prijscouranten staan vermeld, zijn vrijblijvend en onderhevig aan veranderingen. Carat is gerechtigd hiervan af te wijken, ook na het sluiten van de koopovereenkomst, met name in de gevallen dat de kostprijs van de verkochte producten stijgt als gevolg van loonsverhogingen, gestegen materiaalprijzen, koersveranderingen, of andere factoren. Indien Carat de vermelde prijzen wijzigt, zal Carat melding maken van de reden van de wijziging.
 4. Alle prijzen zijn inclusief emballage en exclusief BTW en verwijderingsbijdrage. Voor bestellingen buiten Nederland en bestellingen onder EUR 136,00 geldt een opslag voor vrachtkosten.
 5. De door Carat geleverde producten die niet voldoen aan de eisen die hieraan gesteld worden op basis van de maatschappelijke norm en hierdoor niet geschikt zijn voor gebruik, kunnen worden geretourneerd aan Carat. De desbetreffende producten zullen vervangen of gecrediteerd worden, zulks ter vrije bepaling van Carat.
 6. Het risico van de producten die onderdeel zijn van de koopovereenkomst tussen Carat en de Koper gaat over op de Koper op het moment dat de producten het bedrijf of warenhuis van Carat verlaten.
 7. In geval van overmacht, daaronder begrepen stakingen van werk en problemen met de toeleveranciers van Carat, is Carat niet verplicht tot levering. De Koper kan geen beroep doen op ontbinding of schadevergoeding op grond van een wanprestatie als gevolg van voornoemde overmacht.
 8. Carat is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een gebrek in de producten en/of het gebruik van een gebrekkig product, afwijkingen in materiaal of uitvoering of anderszins opgetreden schade, behoudens opzet of grove schuld. Vorderingen die Carat op grond van het voorgaande op de toeleverancier/producent van de producten heeft, is Carat echter bereid over te dragen aan de Koper voor zover deze vordering betrekking heeft op de schade van Koper.
 9. Het recht van reclame van Koper vervalt veertien (14) dagen na ontvangst van de bestelde producten.
 10. Binnen dertig (30) dagen na facturatie moet de Koper de factuur hebben voldaan. Dit geldt als een fatale termijn in de zin van artikel 3:83 sub a van het Burgerlijk Wetboek (BW), op grond waarvan het verzuim intreedt zonder ingebrekestelling. De wettelijke rente zal vanaf de vervaldatum verschuldigd zijn. Indien Carat incassomaatregelen moet nemen, zijn tevens alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% over het factuurbedrag met een minimum van EUR 150,00.
 11. Carat behoudt zich uitdrukkelijk het eigendom voor van de geleverde goederen totdat de Koper het factuurbedrag van deze goederen volledig heeft voldaan. De betaling geldt als opschortende voorwaarde in de zin van artikel 6:22 BW. Op eerste aanmaning dient de Koper de niet betaalde producten te retourneren aan Carat. De Koper verleent hierbij tevens toestemming aan Carat, of een vertegenwoordiger van Carat, om de ruimte waar de producten opgeslagen liggen te betreden en de producten zelf te revindiceren.
 12. Op de koopovereenkomst die tot stand komt tussen Carat en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit de koopovereenkomst voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.
 13. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de overeenkomst Persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG").
 14. Carat zal technische en organisatorische maatregelen treffen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.
 15. Wanneer Carat tijdens het uitvoeren van de overeenkomst Persoonsgegevens verwerkt zal hij de Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de AVG. De verkregen Persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel van de overeenkomst. Deze gegevens worden bewaard niet langer dan noodzakelijk is voor dat doel en zullen op een deugdelijke wijze worden beschermd.
 16. Tenzij Koper het tegendeel schriftelijk kenbaar heeft gemaakt, gaat Koper akkoord met deze Verkoopvoorwaarden. De inkoopvoorwaarden van de Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 17. Carat is niet aansprakelijk voor eventuele vergissingen of onjuist vermelde gegevens in de catalogi, brochures, offertes, orderbevestigingen of facturen. Carat is tevens niet gehouden te leveren of verkopen tegen de onjuist vermelde gegevens.